Charitní pečovatelská služba

Charitní pečovatelská služba  (CHPS)

CHPS je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, identifikační číslo služby je 1356155

Adresa: Charitní pečovatelská služba, Libošovice 39, 507 44 Libošovice

Kontaktní osoba: Soňa Rytinová, DiS.

telefon: 606 651 173

                                                                                  e-mail: chps@sobotka.charita.cz

                                                                         Úřední hodiny:  Po - Pá  - 7: 00 – 15:30 hod.

                                                          pečovatelky: Po - Ne včetně svátků od 7:00 - 19:00, tel. 724 015 581  

      Poslání :

Poskytováním terénní sociální služby chceme dosáhnout co nejdelšího setrvání uživatele v jeho přirozeném prostředí. Poskytované služby jsou bezpečné, odborné a respektují důstojný život uživatele.

     Cíle sociální služby :

 • umožnit klientům setrvat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a být součástí společenství
 • pomoci klientovi zachovat, případně zvýšit stávající soběstačnost v oblasti:
  • stravování
  • oblékání
  • péče o domácnost
  • péče o vlastní osobu
  • kontaktu se společenským prostředím

      Cílová skupina :

Senioři (mladší senioři 65-80 roků, starší senioři nad 80 let) a osoby se zdravotním postižením od 18 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost, kterým nemůže pomoc zajistit rodina, nebo nemohou využívat jiné dostupné služby.

Služba je poskytována občanům ve městě Sobotka, v obcích - Libošovice, Markvartice, Mladějov, Ohařice, Osek, Samšina, Blata – Zámostí, Újezd pod Troskami a v jejich spádových obcích. Ostatním žadatelům je služba poskytována po individuální dohodě a za předpokladu volné kapacity služby.

 

      Poskytované činnosti :

- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- Úkony osobní hygieny
- Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- Pomoc při zajištění chodu domácnosti
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- Základní sociální poradenství

Ceny terénních pečovatelských služeb poskytovaných v domácnosti uživatele vycházejí ze zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006. Pokud klient pobírá příspěvek na péči, mohou být úkony pečovatelské služby hrazeny z tohoto příspěvku.

S vyřízením žádosti o příspěvek na péči může CHPS svým klientům pomoci

        Principy poskytování služeb:

 • Službu hradí uživatel dle platného ceníku charitní pečovatelské služby.

       Cena je částečnou úhradou skutečných nákladů.

 • Služby jsou poskytovány na základě Smlouvy o poskytování služeb CHPS
 • Poskytování služeb vychází z potřeb uživatele služby a z našich možností
 • Klient má právo podat stížnost na kvalitu a způsob poskytované služby

     Jednání se zájemcem o službu

Zájemce o službu může kontaktovat osobně, písemně nebo telefonicky vedoucí sociální služby.

Po vzájemné domluvě se zájemcem se uskuteční v místě jeho bydliště sociální šetření u kterého zpravidla bývá přítomná sociální pracovnice a pečovatelka. Tento krok má za cíl zjistit, zda zájemce  spadá do cílové skupiny, potřebnost služby a vydefinování potřeb klienta, které není schopen si zajistit sám a nemá další zdroje k jejich naplňování (rodina, sousedi, komunita).

     Uzavírání smlouvy :

Smlouva je uzavíraná se zájemcem písemně na dobu neurčitou.

      Dokumenty ke stažení :

Podrobný popis poskytovaných úkonů

Ceník poskytovaných služeb CHPS

Formulář výpovědi smlouvy CHPS

Jak postupovat při vyřizování stížnosti

Žádost o poskytování služeb CHPS

Smlouva o poskytování služeb CHPS

Leták CHPS