Domov pokojného stáří

Domov pokojného stáří je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, identifikační číslo je 5894253.

Adresa: Domov pokojného stáří Libošovice, Libošovice 39, 507 44 Libošovice

Kontaktní osoba: Bc. Tereza Kočová (sociální pracovnice)

                 Telefon: 493 571 156, 724 548 659

                 E-mail: socialni@sobotka.charita.cz

Poslání: Pro seniory, kteří již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a využívat pečovatelskou službu, nabízí Charita Sobotka pobytovou sociální službu - domov pro seniory. Prostřednictvím této služby je uživatelům poskytována zdravotní, ošetřovatelská a sociální péče.Prostřednictvím této služby se snažíme pomáhat osamělým a nemocným seniorům tak, aby i přes nepříznivou sociální, zdravotní a rodinnou situaci mohli závěrečnou část svého života prožít důstojně ve společenství svých vrstevníků, s profesionální pomocí a bez přerušení kontaktů s přáteli a svými blízkými.

Cílem poskytované péče je:

 • zajištění uživateli celodenní odbornou péči, poskytanou kvalifikovanými pracovníky
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů sociálních služeb
 • respektování a posilování náplně základních lidských a občanských práv a oprávněných zájmů
 • poskytovat péči podle individuálních potřeb (vytvoření a naplňování individuálních cílů a jejich hodnocení)
 • umožnit naplňování individuálních duchovních potřeb uživatele (bohoslužby, návštěvy duchovního)

   Cílovou skupinou jsou senioři v tíživé sociální situaci, zejména nad 65 let, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a ztrátě soběstačnosti, nejsou schopni se sami o sebe postarat a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Tuto pomoc nezlez zabezpečit v jejich domácím prostředí ani za pomoci ambulantních a terénních sociálních služeb.Jedná se o osamocené a nemocné osoby, které nejsou schopny nadále žít ve svém přirozeném prostředí ani za pomoci terénních sociálních služeb a rodina nebo příbuzní se již nemohou nebo nechtějí o ně sami starat. Senioři především z regionu Sobotecka a Jičínska, a případně senioři, jejichž rodina v tomto regionu žije a má možnost zachovat si se svými příbuznými i nadále bližší kontakt.

Kapacita zařízení je 25 lůžek.

Nabízíme tyto služby:

 • celoroční ubytování
 • běžné úkony péče o vlastní osobu
 • nákupy a nutné pochůzky, kadeřnictví, pedikúra
 • poskytnutí stravy
 • běžný úklid, praní a žehlení prádla
 • zdravotní péče
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • základní sociální poradenství
 • aktivizační činnost
 • duchovní služby

Oblast působnosti: území děkanátu Sobotka a mikroregionu Sobotecko

Zájemce nejdříve vyplní Žádost o přijetí a formulář Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele donese svému ošetřujícímu lékaři. Oba formuláře poté doručí do Domova pokojného stáří Libošovice. Sociální pracovnice společně s  vrchní sestrou a hlavní pečovatelkou poté provedou sociální šetření v místě bydliště žadatele a vedení organizace na základě dostupných informací rozhodne o zařazení žádosti do evidence.

Termín nástupu je závislý na uvolnění ubytovací kapacity.

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí (vyplní žadatel o umístění)

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu (vyplní ošetřující lékař)

Ceník DPS

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (sepisuje se při nástupu uživatele do Domova pokojného stáří)

Informační leták Domova pokojného stáří

 

Podávání stížností:

Všechny stížnosti i připomínky jsou zaměstnanci DPS Libošovice chápány jako výkon práva uživatele a jsou cenným zdrojem informací o poskytovaných službách, o tom, jak je uživateli či jejich blízkými služba vnímána, přijímána, jak splňuje jejich očekávání, kde jsou slabá místa poskytování služby. Stížnosti a připomínky jsou zaměstnanci chápány jako příležitost ke zvýšení kvality služby.

Stížnost může být podána písemně, ústně, anonymně či elektronicky, v němž je stěžováno na kvalitu nebo způsob poskytování služeb, na organizaci a způsob řízení práce v Domově či konkrétně na chování určité osoby.

Stížnost může podat uživatel DPS Libošovice osobně nebo jeho zástupce každému zaměstnanci Domova. Uživatel má možnost si svobodně zvolit svého nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat.

Stížnost může podat v zájmu uživatel příbuzný či známý uživatele.