Finanční dar

Finanční dary na podporu Charity Sobotka je možné zaslat na dárcovské konto.

účet číslo: 1092873339/0800 Česká spořitelna

 

V případě, že požadujete potvrzení o poskytnutí daru, prosíme o zaslání vyplněného formuláře o potvrzení daru.

 

Co získáte jako dárce?

Podle zákona o daních z příjmu 586/1992 Sb. si dary, které věnujete Charitě Sobotka, můžete odečíst od základu daně.

Pro potvrzení převzetí daru potřebujeme znát Vaši adresu. Dary bez uvedených údajů neumožní dárci požádat o snížení daňového základu a současně za ně nemůžeme poděkovat.

Pokud si přejete zaslat potvrzení o daru, prosíme o vyplnění potvrzení daru.

 

Potvrzení o daru pro odpočet ze základu daně zasíláme:

  • organizacím po přijetí finančního daru  
  • jednotlivcům na požádání

Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.